Schapen header

Waardeoverdracht pensioen

Als u na 1 januari 2015 bij uw werkgever in dienst bent getreden, kunt u op ieder moment een aanvraag voor waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioenen indienen. 

Ook kunt u dan waardeoverdracht aanvragen van pensioenen die u via eerdere werkgevers bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd en waarbij u indertijd geen waardeoverdracht had geregeld. 

Dit gaat via een formulier dat u kunt opvragen bij uw huidige pensioenuitvoerder.

Is waardeoverdracht niet mogelijk wegens een te lage dekkingsgraad? 

Dan kunt u het verzoek tot waardeoverdracht ook nog doen tot zes maanden nadat de dekkingsgraad weer aan de eisen voldoet.

Wij kunnen u helpen bij het beoordelen of waardeoverdracht van uw pensioen zinvol is.

Bij het beoordelen van de gevolgen van een mogelijke waardeoverdracht, dienen verschillende aspecten van de oude en de nieuwe regeling vergeleken te worden.

 

Klik hier voor een korte video over waardeoverdracht van pensioen.

 

Meer weten? 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

 

Soort regeling

Eindloon- en middelloonregelingen.

Eindloon- en middelloonregelingen gaan uit van een zeker eindbedrag.

U weet wat u bij pensionering jaarlijks krijgt.

Eindloon is het beste als je nog een aantal carrièrestappen denkt te zetten.

Vanwege de hoge kosten zijn eindloonregelingen nagenoeg niet meer voor in Nederland.

Bij middelloon moet u vooral letten op de indexatie, de mate waarin de opgebouwde rechten jaarlijks worden aangepast aan het gestegen loon- of prijspeil.

Beschikbare premieregelingen.

Bij beschikbare premieregelingen weet u welke premie wordt ingelegd, maar niet wat u straks aan pensioen ontvangt.

Het opgebouwde kapitaal is met name afhankelijk van beleggingsresultaten, de rentestand en de algemene
levensverwachting op uw pensioendatum.

Video: de verschillen tussen een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling (3.07 min.)

Marktrente

De wettelijke overdrachtswaarde is gebaseerd op de marktrente.

De marktrente wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Voor het berekenen van de wettelijke overdrachtswaarde geldt in 2022 een rekenrente van 0,528%.

Middelloon en eindloonaanspraken zijn veelal gefinancierd op basis van een rekenrente van 3% (en soms nog
op 4%).

De marktrente is momenteel dus lager dan de rekenrente.

Hierdoor zal de wettelijke overdrachtswaarde hoger zijn dan de (contante) waarde berekend op 3% of 4%.

Dit punt verdient voor de werknemer met name aandacht bij een waardeoverdracht van middelloon- of eindloonaanspraken naar een beschikbare premieregeling.

Nabestaandenpensioen

Als u kostwinner of eenverdiener bent, is een belangrijk aandachtspunt hoe in de oude regeling het nabestaandenpensioen verzekerd was (op risicobasis of op opbouwbasis) en hoe het nabestaandenpensioen in de nieuwe regeling is verzekerd (op risicobasis of opbouwbasis).

Als in de oude regeling het nabestaandenpensioen op risicobasis was verzekerd, is bij uw uitdiensttreding het risico nabestaandenpensioen komen te vervallen.

Zeker als in uw nieuwe pensioenregeling het nabestaandenpensioen ook op risicobasis is verzekerd (wat steeds vaker voorkomt), kan waardeoverdracht helpen om de dekking van het nabestaandenpensioen te verbeteren.

Indexatie

Als in uw oude pensioenregeling opgebouwde pensioenen jaarlijks worden geïndexeerd en in de nieuwe regeling niet (of vice versa), kan dat een reden zijn om wel (of juist niet) uw pensioen over te dragen.

Door de huidige lage marktrente vindt indexatie van opgebouwde pensioenen de laatste jaren nauwelijks plaats.

Bij veel Bedrijfspensioenfondsen is er zelfs sprake van dat opgebouwde pensioenen juist gekort (dreigen te) worden.

Als uw nieuwe pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar, kan dit laatste een reden zijn om uw bij een Bedrijfspensioenfonds opgebouwde pensioenen over te dragen naar uw nieuwe pensioenregeling.

Gemak, efficiency

Vaak is het argument bij overdracht dat op pensioendatum een uitkering wordt ontvangen van één uitvoerder.

Voor pensioen opgebouwd gedurende een relatief kort dienstverband kan gemak/efficiency een argument zijn.

Bij langere dienstverbanden kan gemak/efficiency alleen een argument zijn als de waardeoverdracht is beoordeeld op de eerder genoemde punten.

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw bij uw werkgevers opgebouwde pensioenen vermeld.

Hiermee is het argument gemak/efficiency wat ons betreft minder relevant geworden.

Advies

De fee van ons advies is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen.

Onze ervaring is dat gemiddeld genomen de fee voor een advies circa € 250 tot € 500 exclusief btw bedraagt.

Interesse?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.