Schapen header

Flexibel Collectief Pensioen

Bent u werkgever en wilt u uw werknemers een pensioen aanbieden waarbij de werknemer voor het grootste gedeelte zelf kan bepalen hoe gespaard wordt voor later?

Dan is een Flexibel Collectief Pensioen iets voor u!

De belangrijkste risico's (overlijden en arbeidsongeschiktheid) zijn collectief verzekerd.

Uw werknemer kan individueel kiezen wat te doen met de werkgeversbijdrage (sparen in de pensioenregeling, lijfrentesparen,  extra aflossen hypotheek of gewoon sparen).

Onze adviseurs ondersteunen uw werknemers bij het maken van de meest passende keuze.

Meer weten? 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. 

 

Onze werkwijze

Voordat u voor ons kantoor kiest, wilt u weten of uw vragen en wensen door ons beantwoord kunnen worden.

Dat doet u samen met een van onze adviseurs in een kosteloos oriëntatiegesprek bij ons op kantoor of bij op u op het bedrijf.

Tijdens de oriëntatie:

 • Vragen we naar uw wensen en eisen ten aanzien van een pensioenregeling
 • Onderzoeken we of u mogelijk verplicht bent om vanuit de CAO of activiteit verplicht bent deel te nemen aan een verplichte regeling of Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)
 • Vragen we u om een inschatting van het bedrag dat u maandelijks wilt besteden aan een pensioenregeling
 • Lichten we toe hoe een advies via ons kantoor er uitziet en welke stappen we doorlopen
 • Stellen we vast of u een adviestraject wilt ingaan

Voor het oriëntatiegesprek vragen we u om inzicht te geven in de activiteiten van uw organisatie.

Oriënteren is kosteloos.

Als u zich oriënteert via ons kantoor, waarderen wij het natuurlijk als u advies bij ons vraagt.

U bent echter nergens aan gebonden.

Wat verwachten wij van u

We vragen u gegevens en documenten aan te leveren die nodig zijn voor een goed advies, zoals:

 • bedrijfsgegevens
 • de (salaris)gegevens van uw werknemers
 • een overzicht van uw activiteiten en producten
 • financiële jaarcijfers

Advies

U wilt de huidige pensioenregeling aanpassen, het contract met de uitvoerder verlengen of een nieuwe pensioenregeling aanbieden aan uw werknemers.

Dit is een belangrijke financiële beslissing voor uw onderneming.

Wij helpen u graag bij het nemen van deze beslissing.

Dat doen we met een advies dat op uw onderneming is toegespitst.

Een advies dat nu bij u past, maar ook rekening houdt met de toekomst.

U biedt de pensioenregeling immers voor meerdere jaren aan uw medewerkers aan.

In de toekomst kan veel veranderen, ook dan moet de pensioenregeling bij uw onderneming blijven passen.

Om te bepalen of een pensioenregeling bij u past en blijft passen, beoordelen we de financiële positie van uw onderneming nu en in de toekomst, de ontwikkelingen van uw onderneming en de kosten die u heeft.

Op basis daarvan bekijken we of uw financiële positie voldoende is om de lasten van uw pensioenregeling in een bepaalde situatie te kunnen blijven betalen.

Wij doen dit om te voorkomen dat uw bedrijf door de pensioenlasten in financiële problemen komt.

Wij bespreken met u onder meer het opbouwsysteem (beschikbare premie of salarisdiensttijd), de ANW-hiaatverzekering, het nabestaandenpensioen, het wezenpensioen en de vraag of uw medewerkers een deel van de pensioenpremie betalen.

Daarbij vragen wij naar uw kennis en ervaring op het gebied van beleggen, sociale en fiscale wetgeving.

Een belangrijk onderdeel van het pensioenadvies is het vaststellen van uw risicobereidheid.

Wij kijken daarbij naar het beleggingsrisico, maar ook naar de verplichtingen die uw onderneming aangaat met de pensioenregeling.

Heeft u al een pensioenregeling, dan bekijken wij of die regeling nog bij uw situatie past.

Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in uw bedrijfssituatie, u heeft investeringen gedaan, u gaat uitbreiden of moet aan structurele kostenbeheersing doen.

Wij geven u advies, op basis daarvan maakt u uw eigen keuzes.

Staan uw keuzes vast en wilt u een pensioenregeling sluiten, dan stellen we een offerte voor u op.

Video: het adviestraject (3.31 min)

Afsluiten

Als u na ons advies een pensioenregeling wilt afsluiten, ontvangt u daarvoor een offerte.

Bent u akkoord met de offerte, dan verzorgen wij de aanvraag van de pensioenregeling bij de uitvoerder.

De premie voor de pensioenregeling betaalt uw werknemer rechtstreeks aan de uitvoerder.

Onderhoud & Beheer

Uitgangspunt is dat wij u volledig ontzorgen en alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud& beheer van de collectieve pensioenregeling uit handen nemen en dat u om de 3-5 jaar niet wordt geconfronteerd met extra kosten omdat de overeenkomst met de uitvoerder afloopt.

Onze werkzaamheden met betrekking tot de werknemers

 • berekenen van de eigen bijdrage van de werknemers
 • berekenen van de fiscale ruimte van de werknemers
 • bij een tussentijdse wijziging van het salaris of parttime percentage, berekenen wij de nieuwe eigen bijdrage
 • als u een nieuwe werknemer aan wil nemen, kunnen wij een indicatie geven van de kosten als hij/zij wordt opgenomen in de pensioenregeling
 • onze adviseur is op verzoek een dag(deel) bij u op kantoor om vragen van (nieuwe)werknemers met betrekking de pensioenregeling en hun persoonlijke pensioensituatie te beantwoorden

Onze werkzaamheden met betrekking tot de administratie

U heeft een vast contactpersoon die de administratieve zaken rondom de pensioenregeling uit handen neemt, denk hierbij onder meer aan:

 • beantwoorden van al uw vragen rondom de administratie van de pensioenregeling
 • controle van de door u doorgegeven personeelsmutaties
 • doorgeven van de personeelsmutaties aan de uitvoerder
 • bewaken van de voortgang van de verwerking van de mutaties door de uitvoerder
 • controle of de uitvoerder de mutaties juist heeft verwerkt
 • controle van de financiële administratie van de uitvoerder
 • schriftelijk een/of telefonische toelichting op de door de uitvoerder verwerkte mutatie(s)
 • alle communicatie richting de uitvoerder namens u en vice versa

Onze werkzaamheden met betrekking tot de voorwaarden/tarieven van de uitvoerder en de inhoud van de toezegging

U heeft een vast contactpersoon die u helpt als de voorwaarden van de uitvoerder of de inhoud van de toezegging wijzigen, denk hierbij onder meer aan:

 • jaarlijkse toets kosten huidige uitvoerder versus andere uitvoerders
 • jaarlijkse toets van de kwaliteit van de toezegging
 • jaarlijkse toets van de financiële draagbaarheid van de toezegging
 • al uw vragen rondom de arbeidsvoorwaarde pensioen
 • wijzigingen als gevolg van wet & regelgeving
 • vragen van werknemers over de pensioenregeling
 • wijzigingen in de overeenkomst (voorwaarden, tarief, einddatum) met de pensioenuitvoerder
 • informeren over algemene ontwikkelingen op pensioengebied en inschatten van ontwikkelingen bij uw bedrijf die mogelijk van invloed zijn op de pensioenregeling(bijvoorbeeld fusie, overname, betaalbaarheid)

Om de 2 tot 4 jaar onderzoeken wij voor jullie of:

 • de pensioenregeling en uitvoerder voor jullie nog passend is (marktonderzoek)
 • de pensioenregeling naar de toekomst toe nog betaalbaar is
 • er mogelijk sprake is van een verplichte deelname aan een Bedrijfstakpensioenfonds

Fee

U ontvangt voordat wij starten met onze advies- en bemiddelingswerkzaamheden een opgave met een indicatie van de fee van onze werkzaamheden.

Als u akkoord bent met onze opgave starten wij met onze werkzaamheden.

Voor de gemiddelde fee van een advies- en bemiddelingstraject verwijzen wij u naar ons dienstverleningsdocument.

Gemiddeld genomen bedraagt de fee voor het onderhoud & beheer € 10 per medewerker per maand.

U kunt het onderhoud & beheer maandelijks stopzetten.

Interesse?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.