Stand van zaken Pensioenakkoord

Hoe staat het er voor met de plannen van het Pensioenakkoord?

In juni dit jaar is een overeenstemming gekomen over de plannen van het Pensioenakkoord. Op 7 oktober 2019 stuurde minister Koolmees zoals beloofd de planning voor de uitwerking van de plannen van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer. Hierin staat onder andere aangegeven dat hij het wetvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel begin 2021 naar de Kamer wil sturen.

Een totaalpakket van afspraken

In de brief omschrijft minister Koolmees het pensioenakkoord als een totaalpakket aan afspraken die elk een eigen tijdpad heeft. De uitwerking zal plaats vinden onder toezicht van de toegewezen stuurgroep. (bestaande uit het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden) De volgende onderwerpen worden besproken in de brief:

-          De AOW-leeftijd, duurzame inzetbaarheid en ‘zware beroepen’;

-          De uitwerking van de afspraken inzake het tweede pijlerpensioen en de overige pensioenonderwerpen;

-          De onderzoeken in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord.

De AOW-leeftijd, duurzame inzetbaarheid en ‘zware beroepen’

Op dit moment is er al een wet ingevoerd om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen dan eerst het plan was. Hierdoor komt de AOW-leeftijd pas in 2024 op 67 jaar uit.

Naast de afspraken over de AOW-leeftijd worden er ook afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen toewerken. Om de omstandigheden te verbeteren wordt er in 2021 budget vrijgemaakt om onder andere duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Daarnaast wordt er gewerkt aan overgangsmaatregelen om de fiscale ruimte te vergroten en aan een wetsvoorstel voor vervroegde uittreding.  

De uitwerking van de afspraken inzake het tweede pijlerpensioen en de overige pensioenonderwerpen

De brief bevat ook een uitwerking van de afspraken met betrekking tot het tweede pijlerpensioen en overige pensioenonderwerpen. Het gaat onder andere over het volledig uitwerken van het pensioenakkoord en het pensioenstelsel en de Europeesrechtelijke houdbaarheid.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar een voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en naar de mogelijkheid dat zelfstandigen ook pensioen kunnen opbouwen via een pensioenregeling.

De onderzoeken in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord

Naast de uitwerkingen van de afspraken in het pensioenakkoord en de plannen voor een nieuw pensioenstelstel moet er ook onderzocht worden welke gevolgen dit met zich mee brengt. Zo zal er een onderzoek worden gedaan naar de effecten en de uitvoeringskosten van het nieuwe pensioenstelsel.

Overzicht planning afspraken

Om alle gemaakte afspraken en de voortgang daarvan overzichtelijk te krijgen zijn er tabellen ingevoegd. Hierin staat de planning per onderwerp weergegeven met data en de afspraken voor die data. Zo wordt het voor u inzichtelijk hoe het op dit moment met de gemaakte afspraken gesteld is en hoe de plannen zich zullen ontwikkelen. 

 Onderwerp

 Wanneer?

 Wat?

 AOW-leeftijd

 

 

 

 Juli 2019

 Wetsvoorstel AOW-leeftijd aanvaard

 

 Voor zomer   2020

 Update voortgang wetsvoorstel pensioenrichtleeftijd

 

 2025

 Verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd voor 2/3   gekoppeld aan resterende levensverwachting op 65 jaar.

 Duurzame inzetbaarheid en zware   beroepen

 

 

 

 2020

 Structureel 10 miljoen beschikbaar voor duurzame   inzetbaarheid

 

 Eerste helft   2020

 Informeren kamer over vormgeving en voorwaarden   regeling   verantwoorde inzet middelen

 

 Zomer 2020

 Wetsvoorstel voor vervroegde uittreding

 

 2021

-          Ingangsdatum overgangsmaatregelen om fiscale ruimte te vergroten

-          4 x 200 miljoen gereserveerd voor stimuleren duurzame inzetbaarheid en wegnemen knelpunten na regeling RVU-heffing    

 Vernieuwing tweede pijlerpensioen

 

 

 

 Eind 2019

 Informeren voortgang uitwerking pensioenakkoord

 

 April 2020

 Uiterlijke uitwerking pensioen

 

 Begin 2021

 Wetsvoorstel vernieuwd pensioenstelsel

 Europeesrechtelijke houdbaarheid

 

 

 

 Najaar 2019

 (Vervolg)gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese  Commissie

 

 Eind 2019

 Afronding juridische analyses

 

 Begin 2020

 Informeren over de analyses.

 Nabestaandenpensioen

 

 

 

 Eind 2019

 Advies Stichting van de Arbeid, samen met de   Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

 

 Begin 2020

 Kabinetsreactie op het advies

 Aanpak witte vlek

 

 

 

 Eind 2019

 Presentatie aanvalsplan

 

 Begin 2020

 Aanvalsplan klaar

 Pensioenopbouw zelfstandigen

 

 

 

 

 Informeren tijdens de hoofdlijnennotitie

 Bedrag ineens

 

 

 

 Voor zomer   2020

 Wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer

 Arbeidsongeschiktheidsverzekering   zelfstandigen

 

 

 

 Begin 2020

 Een uitvoerbaar en EMU-saldo neutraal voorstel

 De onderzoeken in het kader van   de uitwerking van het   pensioenakkoord

 

 

 

 Eind 2019/   begin 2020

 Resultaten onafhankelijk onderzoek naar uitvoeringskosten

 

 Zomer   2020

 Resultaten onderzoek naar effecten nieuwe pensioenstelsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies nodig?

Mocht u advies nodig hebben over de gevolgen van het Pensioenakkoord dan kunt u altijd terecht bij Sevenhuysen Pensioen Consultancy. Onze experts helpen u graag verder! Benieuwd naar meer nieuws over het Pensioenakkoord? Houd dan onze website, Facebookpagina en LinkedIn in de gaten voor het laatste nieuws.