Stand van zaken Pensioenakkoord

Stand van zaken Pensioenakkoord

Hoe staat het er voor met de plannen?

In juni dit jaar is een overeenstemming gekomen over de plannen van het Pensioenakkoord. Op 7 oktober 2019 stuurde minister Koolmees zoals beloofd de planning voor de uitwerking van de plannen van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer. Hierin staat onder andere aangegeven dat hij het wetvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel begin 2021 naar de Kamer wil sturen.

Een totaalpakket van afspraken

In de brief omschrijft minister Koolmees het pensioenakkoord als een totaalpakket aan afspraken die elk een eigen tijdpad heeft. De uitwerking zal plaats vinden onder toezicht van de toegewezen stuurgroep. (bestaande uit het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden) De volgende onderwerpen worden besproken in de brief:

-          De AOW-leeftijd, duurzame inzetbaarheid en ‘zware beroepen’;

-          De uitwerking van de afspraken inzake het tweede pijlerpensioen en de overige pensioenonderwerpen;

-          De onderzoeken in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord.

De AOW-leeftijd, duurzame inzetbaarheid en ‘zware beroepen’

Op dit moment is er al een wet ingevoerd om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen dan eerst het plan was. Hierdoor komt de AOW-leeftijd pas in 2024 op 67 jaar uit.

Naast de afspraken over de AOW-leeftijd worden er ook afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen toewerken. Om de omstandigheden te verbeteren wordt er in 2021 budget vrijgemaakt om onder andere duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Daarnaast wordt er gewerkt aan overgangsmaatregelen om de fiscale ruimte te vergroten en aan een wetsvoorstel voor vervroegde uittreding.  

De uitwerking van de afspraken inzake het tweede pijlerpensioen en de overige pensioenonderwerpen

De brief bevat ook een uitwerking van de afspraken met betrekking tot het tweede pijlerpensioen en overige pensioenonderwerpen. Het gaat onder andere over het volledig uitwerken van het pensioenakkoord en het pensioenstelsel en de Europeesrechtelijke houdbaarheid.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar een voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en naar de mogelijkheid dat zelfstandigen ook pensioen kunnen opbouwen via een pensioenregeling.

De onderzoeken in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord

Naast de uitwerkingen van de afspraken in het pensioenakkoord en de plannen voor een nieuw pensioenstelstel moet er ook onderzocht worden welke gevolgen dit met zich mee brengt. Zo zal er een onderzoek worden gedaan naar de effecten en de uitvoeringskosten van het nieuwe pensioenstelsel.

Overzicht planning afspraken

Om alle gemaakte afspraken en de voortgang daarvan overzichtelijk te krijgen zijn er tabellen ingevoegd. Hierin staat de planning per onderwerp weergegeven met data en de afspraken voor die data. Zo wordt het voor u inzichtelijk hoe het op dit moment met de gemaakte afspraken gesteld is en hoe de plannen zich zullen ontwikkelen. 

Onderwerp Wanneer? Wat?
AOW-leeftijd    
  Juli 2019 Wetsvoorstel AOW-leeftijd aanvaard
  Voor zomer 2020 Update voortgangwetsvoorstelpensioenrichtleeftijd
  2025 Verhoging AOW-leeftijd enpensioenrichtleeftijd voor 2/3 gekoppeld aan resterendelevensverwachting op 65 jaar.
Duurzame inzetbaarheid en zware beroepen    
  2020 Structureel 10 miljoen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid
  Eerste helft 2020 Informeren kamer overvormgeving en voorwaarden regeling verantwoorde inzet middelen
  Zomer 2020 Wetsvoorstel voor vervroegdeuittreding
  2021 - Ingangsdatumovergangsmaatregelen omfiscale ruimte te vergroten - 4 x 200 miljoen gereserveerd voor stimuleren duurzame inzetbaarheid enwegnemen knelpunten naregeling RVU-heffing
Vernieuwing tweede pijlerpensioen    
  Eind 2019 Informeren voortganguitwerking pensioenakkoord
  April 2020 Uiterlijke uitwerking pensioen
  Begin 2021 Wetsvoorstel vernieuwdpensioenstelsel
Europeesrechtelijke houdbaarheid    
  Najaar 2019 (Vervolg)gesprekken metvertegenwoordigers van deEuropese Commissie
  Eind 2019 Afronding juridische analyses
  Begin 2020 Informeren over de analyses.
Nabestaandenpensioen    
  Eind 2019 Advies Stichting van deArbeid,samen met de Pensioenfederatie en hetVerbond van Verzekeraars.
  Begin 2020 Kabinetsreactie op het advies
Aanpak witte vlek    
  Eind 2019 Presentatie aanvalsplan
  Begin 2020 Aanvalsplan klaar
Pensioenopbouw zelfstandigen    
    Informeren tijdens dehoofdlijnennotitie
Bedrag ineens    
  Voor zomer 2020 Wetsvoorstel indienen bij deTweede Kamer
Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen    
  Begin 2020 Een uitvoerbaar en EMU-saldoneutraal voorstel
De onderzoeken in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord    
  Eind 2019/ begin 2020 Resultaten onafhankelijkonderzoek naaruitvoeringskosten
  Zomer 2020 Resultaten onderzoek naareffecten nieuwe pensioenstelsel

Advies nodig?

Mocht u advies nodig hebben over de gevolgen van het Pensioenakkoord dan kunt u altijd terecht bij Sevenhuysen Pensioen Consultancy. Onze experts helpen u graag verder! Benieuwd naar meer nieuws over het Pensioenakkoord? Houd dan onze websiteFacebookpagina en LinkedIn in de gaten voor het laatste nieuws.