Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

Informatie - Werkwijze

Om tot een goed advies te komen dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden hanteren wij de volgende werkwijze:


1. Intake

Voorafgaand aan het adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij geven een indicatie van onze werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn en onze beloning. Het intakegesprek is altijd gratis.


2. Inventariseren

Als u akkoord bent met onze werkwijze en onze beloning, gaan wij over tot het inventariseren van uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Wij kijken niet alleen naar uw huidige omstandigheden, maar ook naar de omstandigheden gedurende de looptijd van het financiële product en op het moment dat het financiële product afloopt of tot uitkering komt.

Voor deze inventarisatie zullen wij in veel gevallen een klantprofiel gebruiken. Hierbij is het van belang dat u zoveel mogelijk relevante informatie verzamelt en beschikbaar heeft tijdens ons adviesgesprek en dat u ons volledig informeert. Vervolgens gaan wij na welke prioriteiten u heeft ten aanzien van uw doelstellingen.

Tenslotte zullen wij u, op basis van de ontvangen informatie, informeren over de oplossingsrichtingen en de daarbij behorende productkeuzes. Wij gaan hierbij na of u zich bewust bent van de gehanteerde uitgangspunten en de door u gemaakte keuzes.

3. Analyseren

De onder punt 2 verzamelde informatie hanteren wij - voor zover relevant - als uitgangspunt voor ons advies.

Wij maken een vertaling van deze informatie naar een oplossingsrichting en zoeken hierbij producten die - naar onze mening - aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden, uw risicobereidheid en uw doelstellingen.

Hierbij is het voor u van belang om te weten dat wij niet met alle aanbieders zaken doen.

Wij maken periodiek een selectie uit die aanbieders die naar onze mening de producten hebben met de beste prijs/kwaliteitverhouding en een goede dienstverlening.


4. Adviseren

Hierna presenteren wij aan u de mogelijkheden voorzien van de voor- en de nadelen per product. Wij gaan na of wij de uitgangspunten, in uw ogen, op een passende wijze hebben vertaald. Tevens gaan wij na of u zich bewust bent van de gemaakte keuzes en de financiële consequenties van het geadviseerde product. In ons advies zullen wij aangeven waarom wij voor een bepaalde oplossing hebben gekozen. Hierbij maken wij een vertaling van de relevante punten uit het klantprofiel naar het geadviseerde product.

5. Bemiddelen

Als u zich kunt vinden in het door ons geadviseerde product dan kunnen wij voor u bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de aanbieder van het product. Wij zullen dit traject actief begeleiden en nagaan of het door de aanbieder afgegeven product overeenstemt met hetgeen wij hebben geadviseerd. Indien u afwijkt van ons advies, zullen wij u daar altijd schriftelijk op wijzen en u op de hoogte brengen van de financiële consequenties van deze afwijking. Afhankelijk van de mate van afwijking kunnen wij nog wel bemiddelen in het product.


6. Nazorg

Als u er prijs op stelt kunnen wij u ook gedurende de looptijd van het financiële product van dienst blijven. Wij zullen u, samen met de aanbieder, op de hoogte houden van relevante wijziging in het product of de wet- en regelgeving. Ook zullen wij periodiek contact met u opnemen om na te gaan of het financiële product nog overeenstemt met uw persoonlijke omstandigheden en de gestelde doelen. En niet onbelangrijk, u kunt altijd bij ons terecht met uw vragen omtrent het product.

De tijd die wij aan een advies moeten besteden is geheel afhankelijk van uw adviesvraag, het soort product en uw persoonlijke omstandigheden. Naast de gesprekken met u moet u denken aan:

  • het verzamelen van informatie;
  • het analyseren van de informatie;
  • het opmaken/opvragen van offertes;
  • het opstellen van een advies;
  • het bijhouden van ons adviesdossier;
  • het controleren van het adviesdossier (vier-ogen-principe);
  • het overleggen met aanbieders;
  • het bewaken van het bemiddelingstraject;
  • het controleren van het uiteindelijke product.

 

Hoe worden wij beloond?

Ons uitgangspunt is beloning op basis van declaratie (fee). Onze beloning geschiedt op basis van een aantal uren maal tarief dat wij vooraf met u hebben overlegd.

Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

Ons uurtarief bedraagt € 178 (2015) exclusief btw voor een senior pensioenconsultant.

Voor commerciële en administratieve beheer en offerte werkzaamheden bedraagt ons uurtarief
€ 121 (2015) exclusief btw.

Onze uurtarieven worden jaarlijks aangepast volgens de Consumenten Prijs Index zoals gepubliceerd door het CBS.

Afhankelijk van de opdracht kunnen wij u vragen om een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Indien naar aanleiding van onze dienstverlening een overeenkomst tot stand komt tussen u en enige financiële instelling, ontvangen wij van de betreffende financiële instelling voor onze dienstverlening geen provisie.

Mocht er bij wijze van uitzondering door de financiële instelling toch provisie aan Sevenhuysen Pensioen Consultancy worden uitgekeerd, bestaat de mogelijkheid dat wij deze provisie aan u uitkeren. In een voorkomend geval krijgt u van ons voorafgaand aan het afsluiten van de  pensioenvorm inzage in de hoogte van de provisie. De aan u uit te keren provisie wordt verminderd met de kosten uit hoofde van door ons verleende advies-, actuariële, en consultancydiensten.

 Beloningsbeleid