Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

DGA - Pensioen eigen beheer

Bezien vanuit het werknemerschap zal de directeur-grootaandeelhouder (DGA) over het algemeen een zo optimaal mogelijke pensioenregeling willen.

In de hoedanigheid van werkgever is dit echter, met name wanneer het pensioen in eigen beheer wordt gehouden, voor de DGA ook interessant, want hoge kosten betekenen besparing van vennootschapsbelasting (VpB). Immers, over alle winst is vennootschapsbelasting verschuldigd en wanneer dit vermeden kan worden door ten laste van de winst een hoge pensioenlast te brengen is in ieder geval belastinguitstel bewerkstelligd.

Daar waar de “gewone” werkgever niet zo snel voor hoge pensioenkosten gaat, geldt voor de DGA vaak het omgekeerde.  Dit is een van de redenen waarom met betrekking tot de pensioenopbouw voor de DGA aparte fiscale en civiel juridische regels gelden.

Wat is pensioen in eigen beheer?

Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat het pensioen niet is veiliggesteld bij een professionele verzekeraar of een pensioenfonds. Als uitvoerder van het pensioen treedt dan op de werkgever-BV of bijvoorbeeld een aparte pensioen-BV.

Welke DGA’s kunnen pensioen in eigen beheer opbouwen?

De Pensioenwet bepaalt dat de volgende DGA’s pensioen in eigen beheer kunnen opbouwen:

 • De direct of indirect houder van de aandelen, welke ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (de 10%-aandeleneis); of
 • De houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor tenminste een tiende deel in het bestuur is vertegenwoordigd, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.


Besluit Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA-besluit).

Indien de statuten van een BV daarin voorzien, is een AVA-besluit nodig alvorens aan een DGA pensioen kan worden toegekend. Gebruikelijk is dit besluit in notulen vast te leggen, waarbij tevens wordt bepaald dat de toezegging nader wordt uitgewerkt in een pensioenovereenkomst. 

Slechts de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot het doen van een pensioentoezegging wordt besloten, is niet voldoende om een rechtsgeldige pensioentoezegging aan een DGA te doen. Er dient daadwerkelijk een pensioenovereenkomst opgesteld te worden.

De pensioenovereenkomst.

De pensioenovereenkomst bevat onder andere de volgende elementen:

 • Toegezegde pensioensoorten
 • Pensioensysteem
 • Opbouwpercentage
 • Pensioenleeftijd
 • Wijze van onderbrengen (eigen beheer, verzekeraar)
 • Indexatie
 • Gevolgen bij ontslag
 • Gevolgen bij echtscheiding
 • Waardering in combinatie met externe pensioenverzekering


Als de DGA het pensioen in eigen beheer wenst te houden, verdient het aanbeveling vooraf de voorgenomen pensioenregeling voor te leggen aan de bevoegde inspecteur. Voorwaarde is dat de voorlegging gebeurt voor de invoering of wijziging van de regeling. Indien de pensioenregeling niet is voorgelegd ter goedkeuring en in een later stadium blijkt de regeling niet te voldoen aan de wettelijke eisen, dan leidt dit tot een belaste pensioenaanspraak. Hetgeen betekent dat de waarde in het economisch verkeer van de opgebouwde pensioenaanspraken progressief wordt belast.

Sevenhuysen Pensioen Consultancy maakt gebruik van reeds door de Kennisgroep Pensioenen van de belastingdienst goedgekeurde pensioenovereenkomsten. Alleen bij afwijkingen op reeds goedgekeurde pensioenregelingen zal de pensioenregeling voorgelegd moeten worden aan de bevoegde inspecteur.

Ons advies is om de standaard pensioenovereenkomsten van de belastingdienst niet te gebruiken. Deze pensioenovereenkomsten zijn zeer uitgebreid en bevatten daardoor een aantal toezeggingen met grote financiële risico’s voor de DGA dan wel zijn BV.

Het fiscaal toegestane pensioen van een DGA.


In principe gelden voor de DGA dezelfde fiscale regels als voor een “gewone” werknemer.

De DGA is dan wel verplicht zijn pensioen volledig extern te verzekeren bij een verzekeraar of een pensioenfonds.

Als ook maar één euro in eigen beheer wordt gehouden, zijn de in de Wet op de Loonbelasting opgenomen beperkende regels van toepassing, welke zijn uitgewerkt in Artikel 10c.

Samengevat:

 • Loon in natura mag bij eigen beheer niet worden meegenomen in het pensioengevend loon van de DGA.
 • De eigen bijdrage van de DGA mag bij een eigen beheerssituatie niet meer dan 50% bedragen van de totale pensioenkosten.
 • De wetgever heeft bepaald dat de DGA tenminste de bruto ongehuwde AOW-uitkering inclusief vakantiegeld moet in bouwen. Per saldo kan in eigen beheer minder pensioen worden opgebouwd dan bij een verzekeraar of een pensioenfonds.
 • Bij een eigen beheerssituatie mag geen nabestaanden-of wezenpensioen worden toegezegd indien de DGA geen partner of kinderen heeft.


Genoemde beperkende bepalingen zijn opgenomen omdat, volgens het Ministerie van Financiën, de situatie in eigen beheer wezenlijk anders is dan bij verzekerde regelingen. De DGA houdt immers de beschikking over de pensioengelden en kan deze naar eigen inzicht beleggen of investeren in zijn bedrijf.