Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

Directeur grootaandeelhouder (DGA)

Omdat u directeur grootaandeelhouder (DGA) bent, heeft u ten opzichte van een “gewone” werknemer een extra keuze om uw pensioen op te bouwen.

Als DGA kunt u natuurlijk net als een “gewone” werknemer kiezen voor het opbouwen van uw pensioen bij een verzekeringsmaatschappij. Als DGA heeft u echter ook de keuze om uw pensioen in uw eigen BV op te bouwen. In vakjargon wordt dat ook wel “pensioenopbouw in eigen beheer” genoemd.

Veelal wordt om fiscale redenen gekozen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer. Als pensioenconsultant zijn wij van mening dat u alvorens een keuze te maken hoe u uw pensioen wilt opbouwen en waar u de pensioentoezegging wilt veiligstellen eerst  inzicht moet hebben in de keuzes die u heeft en wat de consequenties van de verschillende keuzes zijn.

Uitgangspunt van onze advisering is dat u tijdens uw werkzame leven voldoende vermogen wilt opbouwen om ook na uw werkzame leven een goed inkomen te hebben, waarmee u op dezelfde wijze kunt doorleven als voor uw pensionering. U ziet uw pensioenopbouw dus niet als “slechts” een fiscale aftrekpost op uw balans.

Dat is de reden dat in onze filosofie bij een pensioentoezegging in eigen beheer op de pensioendatum feitelijk net zoveel opgebouwd vermogen nodig als in de situatie bij opbouw bij een verzekeraar.

Alvorens u de keuze maakt welk pensioen u wilt opbouwen en waar u dit wilt veiligstellen, dient u eerst inzicht te hebben in het op pensioendatum benodigde pensioenvermogen dat voortvloeit uit de toezegging die u uzelf gaat doen.

Het spreekt voor zich dat hoe hoger de pensioentoezegging, hoe hoger het benodigde pensioenvermogen.

Behalve het benodigde pensioenvermogen richt ons advies zich ook op de toezeggingen die u wel of niet kunt doen betreffende overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast toetsen wij de gewenste toezegging op financiële haalbaarheid (solvabiliteit- en liquiditeittoets).

Indien u in een branche werkzaam bent waar u als DGA de mogelijkheid heeft om uw pensioen op te bouwen bij een bedrijfspensioenfonds wordt ook deze mogelijkheid meegenomen in ons advies.

Ons pensioenadvies bouwen wij in de volgende stappen op:

Stap 1.

Eerst bepalen wij met u welk pensioen u wilt bereiken. Hierbij kunnen ook de pensioenen worden meegenomen die u tijdens eerdere dienstverbanden mogelijk heeft opgebouwd.

Stap 2.

Op basis van uw salaris berekenen wij voor u de te bereiken pensioen op basis van de drie (voor DGA’s) in Nederland meest voorkomende pensioensystemen:

 • Eindloonsysteem
 • Middelloonsysteem
 • Beschikbare premiesysteem

 

Voor onze prognose berekeningen gaan wij uit van de fiscaal maximaal toegestane opbouw voor een DGA die pensioen opbouwt in eigen beheer.

Bij het berekenen van de toekomstige kosten houden wij rekening met een veronderstelde salarisstijging van 2% per jaar of een nader met u overeen te komen percentage dat beter aansluit bij uw verwachtingen. Tevens gaan wij uit van tarieven zoals die momenteel worden gehanteerd door pensioenverzekeraars. Los van de uitvoerder (eigen beheer of een verzekeraar), feitelijk zullen actuarieel gezien jaarlijks ongeveer dezelfde premies gereserveerd moeten worden om de beoogde uitkeringen op pensioendatum te kunnen ontvangen.

Middels de uitkomsten van stap 2 heeft u inzicht in hoeveel pensioen u in de verschillende systemen kunt opbouwen en wat de jaarlijkse kosten zijn. Tevens heeft u inzicht in de toekomstige lastenontwikkeling bij de verschillende systemen.

Stap 3.

Op basis van de uitkomsten van stap 2 kunt u bepalen welk systeem het beste bij u past. Eventueel kunnen nog bepaalde varianten van het door u gewenste systeem worden doorgerekend.

Stap 4.

Nadat u een keuze voor het pensioensysteem heeft gemaakt, gaan wij samen met u bepalen hoe u uw pensioen veilig te stellen. In uw eigen BV of geheel of gedeeltelijk bij een verzekeraar.

Dit zijn in het kort de stappen die wij tijdens ons adviestraject met u doornemen.

Voor een zo volledig mogelijk advies hebben wij veel informatie van u nodig. Hoe meer informatie wij van u hebben, hoe beter ons advies aansluit bij uw wensen en financiële situatie van u als DGA maar ook die van uw BV.

Voor zover mogelijk ontvangen wij in ieder geval graag van u:

 • Kopie actuele loonstrook
 • Meest actuele jaarverslag
 • Eventuele bestaande pensioenovereenkomst en meest actuele pensioenberekening
 • Eventuele reeds bestaande pensioenpolissen huidige dienstverband
 • Pensioenpolissen vorige dienstverbanden
 • Gegevens partner en kinderen
 • Gegevens eventuele ex-partner
 • Indien van toepassing kopie lijfrentepolis